• czss-vukovar.hr
 • Županijska 13, Vukovar
 • (032) 450-920
 • (032) 450-946
 • korisnik096@mdomsp.hr

Natječaj dipl. soc. radnik/ca – mag. soc. rada

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu i članka 39. Statua Centra za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za zapošljavanje jednog dipl. soc. radnik/ice-mag. soc. rada na određeno vrijeme – zamjena – mandatno razdoblje.

U v j e t i :

 • VSS, dipl. soc. radnik/ica- mag. soc. rada, Pravni fakultet – studij socijalnog rada
 • Položen stručni ispit
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

 • Domovnicu izvornik ili preslika
 • Diplomu Pravnog fakulteta-studij socijalnog rada u izvorniku ili preslika
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u izvorniku ili preslici
 • Dozvola za rad-licenca izvornik ili preslika
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku ne starije od mjesec dana
 • Životopis

Kandidati/kandidatkinje koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem, mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni razgovor.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja zaključno s danom 23. studeni 2017.god. neposredno ili poštom preporučeno na adresu: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR, Županijska 13, 32000 VUKOVAR, s naznakom Natječaj za prijam na određeno vrijeme-mandatno razdoblje diplomiranog soc. radnika/ice “
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Natjecaj – DIPL_SOC_RAD (pdf)