• czss-vukovar.hr
 • Županijska 13, Vukovar
 • (032) 450-920
 • (032) 450-946
 • korisnik096@mdomsp.hr

Natječaj – administrativni referent/ica

Na temelju članka 4. i čl. 29. st.2. Pravilnika o radu i članka 39. Statua Centra za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za zapošljavanje jednog administrativnog referent/ica –arhivara na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju od dva mjeseca)

U v j e t i :

 • Srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog usmjerenja
 • 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
 • Položen arhivski ispit

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

 • Domovnicu u izvorniku ili u preslici
 • Dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi u izvorniku ili u preslici
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu u izvorniku
 • Uvjerenje o položnom arhivskom ispitu u izvorniku ili preslici
 • Uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku ne starije od mjesec dana
 • Životopis

Kandidat/kandidatkinja koji se prijavi na natječaj, a ispunjava formalne uvjete propisane natječajem, pozvat će se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni razgovor.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja zaključno od danom 03. kolovoza 2017.god. neposredno ili poštom preporučeno na adresu: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR, Županijska 13, 32000 VUKOVAR, s naznakom – Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme jednog administrativnog referenta/ice-arhivara“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – administrativni referent (pdf)