• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Vukovar.
Centar se osniva za područje Gradova Vukovara i Iloka i općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja i Negoslavci.

Sjedište Centra je u Vukovaru, Županijska 13.

Na temelju javnih ovlasti Centar:
– rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite, i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
– provodi izvršenja rješenja
– vodi propisane očevidnike
– izdaje uvjerenja i druge potvrde
– daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
– daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se ureĎuje izvršavanje kazne zatvora
– sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim
pravima i interesima
– izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
– provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
– provodi obvezno savjetovanje u postupku prije razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i
pružati pomoć u kući.
Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:
– odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
– odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
– vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
– provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Osim javnih ovlasti, Centar obavlja i druge stručne poslove:

– potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
– obavlja stručno-analitičke poslove,
– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
– sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima,
– predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
– predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
– sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
– procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
– osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
– prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
– koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
– organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
– provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,
– provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
– obavlja druge poslove utvrĎene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:
– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
– organiziranje i provoĎenje edukacije posvojitelja,
– obiteljsku medijaciju,
– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.