• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima Podružnicu Ilok, sa sjedištem u Iloku koja obavlja djelatnost za područje grada Iloka sa pripadajućim naseljima.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:
Centar za socijalnu skrb Vukovar, Podružnica Ilok.

Sjedište Podružnice Ilok je u Iloku, Strossmayerova 49,

Podružnica Ilok obavlja dio djelatnosti Centra i to:
a) na temelju javnih ovlasti:
– rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, osim obiteljsko-pravne zaštite I smještaja djece izvan vlastite obitelji,
– provodi izvršenje svojih rješenja,
– vodi propisane očevidnike,
– daje uvjerenja i druge potvrde.
b) Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:
– potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, volonterstvo, humanitarni rad i druge djelatnosti,
– potiče I razvija mogućnost za društveno koristan rad u svrhu aktivnog uključivanja korisnika u zajednicu,
– obavještava stručnu I drugu javnost o provoĎenju djelatnosti socijalne skrbi,
– promiče prava korisnika, inicira I provodi socijalnu akciju u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina,
– inicira promjenu mjera obiteljsko-pravne zaštite ili drugih prava u skladu s posebnim zakonima, provodi pojedine mjere obiteljsko-pravne zaštite I o istima obavještava Centar,
– obavlja I druge poslove utvrĎene zakonom I Statutom Centra.