• czss-vukovar.hr
  • Županijska 13, Vukovar
  • (032) 450-920
  • (032) 450-946
  • korisnik096@mdomsp.hr

Centar za socijalnu skrb obavlja svoju djelatnost temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o udomiteljstvu, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o fiskalnoj odgovornosti te Statuta i općim aktima Centra za socijalnu skrb Vukovar.

Centrom za socijalnu skrb Vukovar upravlja Upravno vijeće kojega čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru za socijalnu skrb Vukovar i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.

U okviru svog djelokruga rada i ovlasti koje su određene Zakonom  o socijalnoj skrbi i Statutom ustanove, Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama. Poslovnikom o radu Upravnog vijeća detaljnije je propisan način rada Upravnog vijeća, postupak donošenja akata, prava i dužnosti članova te druga pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća. Upravno vijeće u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti donosi: odluke, zaključke, preporuke, prijedloge i sl.

Centar za socijalnu skrb Vukovar predstavlja i zastupa ravnatelj  Zvonimir Rogulja, dipl. soc. radnik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenica ravnatelja Nada Uzelac, dipl. sociolog.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. Upravno vijeće  centra za socijalnu skrb imenuje i razrješuje ravnatelja ustanove.
O stručnim i dr. pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb raspravlja Stručno vijeće.

Centar za socijalnu skrb Vukovar  je organiziran u dvije organizacijske jedinice:

  1. Odjel prijemnog ureda  i novčanih naknada.
  2. Odjel za djecu, mladež, obitelj i odrasle osobe
    Odjel za djecu, mladež, obitelj – voditeljica Savka Mijonić, prof. ped. i psih.
    Odjel za odrasle osobe – voditeljica Alinka Funtek radmanić, dipl. soc. radnica.